Metainformationen zur Seite
  •  

Übersicht | X-oil | Menü | Programme | Glossar | Themen | Update | X-daten

X-daten - X-oil Datenbereich

STAT56 - Ausgabe Protokoll Bestandsbuchungen

Ausgabe-Datei = SBMPROT??.unl
Tabellenname: xo_best_protokoll
Parameter STAT56 CSV → Ausgabe-Datei = SBMPROT.csv mit Überschriften

Nr Feld Bezeichnung Typ
1 sbmprot_firma Firmennummer int(5)
2 sbmprot_lagtkw Lager/TKW char(1)
3 sbmprot_lager Lagernummer int(10)
4 sbmprot_jahr Periode, Jahr int(5)
5 sbmprot_monat Periode, Monat int(5)
6 sbmprot_artikel Artikelnummer char(15)
7 sbmprot_lfdnr Lfd-Nr. int(10)
8 sbmprot_a_firma Firmennummer int(5)
9 sbmprot_a_artikel Artikelnummer char(15)
10 sbmprot_a_lagtkw Lager/TKW char(1)
11 sbmprot_a_lager Lagernummer int(10)
12 sbmprot_a_jahr Periode, Jahr int(5)
13 sbmprot_a_monat Periode, Monat int(5)
14 sbmprot_l_firma Firmennummer int(5)
15 sbmprot_l_lager Lagernummer int(10)
16 sbmprot_l_jahr Periode, Jahr int(5)
17 sbmprot_l_monat Periode, Monat int(5)
18 sbmprot_l_artikel Artikelnummer char(15)
19 sbmprot_l_zugabg Zugang/Abgang char(1)
20 sbmprot_l_code Code char(1)
21 sbmprot_l-datum Buchungsdatum date
22 sbmprot_l_liter Menge in Liter decimal(18,2)
23 sbmprot_l_kilo Menge in Kilo decimal(18,2)
24 sbmprot_l_stueck Stück decimal(18,2)
25 sbmprot_l_preis Preis decimal(18,3)
26 sbmprot_l_beleg Beleg-Nr. char(10)
27 sbmprot_l_progname Programmname char(10)
28 sbmprot_l_proglabel Programmlabel char(10)
29 sbmprot_l_errcode Fehlercode int(5)
30 sbmprot_l_errtext Fehlertext char(20)
31 sbmprot_l_zeitst_datum Datum date
32 sbmprot_l_zeitst_zeit Zeit time
33 sbmprot_l_zeitst_user User char(10)
34 sbmprot_l_info Info char(40)